ติดต่อเรา

หน่วยอาคาร สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
Building, Environment and Landscape Workpart
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4215
โทรสาร : 0-5322-1283
อีเมล : danai.chaitong@cmu.ac.th